संपर्क

ईमेल आयडी

 jdccbankjal@refiffmail.com

फोन नंबर

0257 2241671-,72,73,76,78,79

फॅक्स

 0257 2221712

मुख्य कार्यालय

२७, रिंग रोड, जळगाव,महाराष्ट्र ४२५ ००१