ई- ऑक्शन जाहिरात दि.१८/०७/२०२२ 

ई-ऑक्शन: –

अ. क्र.तपशिललिलाव तारीख टेंडर डॉक्युमेंटकॅटलॉग
1महाराष्ट्र सहकारी सुत गिरणी, खडका, भुसावळ05-08-2022TD Maharashtra Sahakari Sutgirni LtdCatalogue Maharashtra Sahakari Sutgirni Ltd
2जे. टी. महाजन सुत गिरणी, यावल04-08-2022TD J T Mahajan Sahakari Sutgirni LtdCatalogue J T Mahajan Sahakari Sutgirni Ltd
3मधुकर सहकारी साखर कारखाना, फैजपुर , यावल24-08-2022TD Madhukar SSKCatalogue Madhukar SSK